Biografie & Waargebeurd | Alle e-books

Alle e-books

Resultaat 421 - 421 (van 421)

Weergaveopties:

  • Sa'n tuzen blauwe skriften

    Doeke Sijens

    Yn dit boek wurdt it libben beskreaun fan Reinder Brolsma (1882-1953), ien fan de grutte Fryske skriuwers fan de tweintichste ieu. Ferneamd om syn wurk, bleau syn persoanlik libben oant no ta fierhinne ûnbekend. De biograaf hat tagong krigen ta famyljedokuminten en petearen hân mei Brolsma syn dochter, syn pakesizzers en oare famylje en kunde. Sa is in boek ûntstien dat in rykdom oan ynformaasje jout oer Brolsma syn libben en wurk. De skriuwer waard berne te Stiens en swalke as ferversfeint hiel...

    E-book

    Bekijk details van Sa'n tuzen blauwe skriften