Gebruiks­voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden LuisterBieb-app

Let op: voor het lenen van luisterboeken gelden vanaf 8 september 2020 dezelfde voorwaarden als voor het lenen van e-books. Zie de Voorwaarden Lokaal lidmaatschap en de Voorwaarden Digitaal lidmaatschap.

Artikel 1 Definities 

In deze gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

App: de mobiele applicatie van de Koninklijke Bibliotheek waarmee digitale Luisterboeken beluisterd kunnen worden.

Bibliotheek: de online Bibliotheek of één van de lokale bibliotheken.

Gratis titels: Luisterboeken die kosteloos door Gebruikers beluisterd kunnen worden.

Gebruiker: de natuurlijke persoon die zich als gebruiker van de App heeft geregistreerd en Luisterboeken leent van de KB.

Gebruiksvoorwaarden
: deze gebruiksvoorwaarden van de LuisterBieb App.

KB
: de Koninklijke Bibliotheek.

Bibliotheeklidmaatschap
: geldig lidmaatschap bij de Bibliotheek met toegang tot landelijke digitale diensten.

Luisterboeken
: digitale bestanden die beschikbaar worden gesteld via de App en alleen toegankelijk zijn via een smartphone of tablet.

Premium Gebruiker
: De Gebruiker met een Bibliotheeklidmaatschap die zich met lidmaatschapsgegevens van de Bibliotheek (pasnummer of e-mailadres en wachtwoord of pincode) registreert als Premium Gebruiker van de App om Luisterboeken te lenen van de KB.

Premiumtitels
: Luisterboeken die door de Premium Gebruikers voor een in de App genoemde tijdelijke periode beluisterd kunnen worden.

Promotietitels
: Premiumtitels die tijdelijk, gedurende een in de App aan te geven actieperiode, kosteloos door alle Gebruikers beluisterd kunnen worden.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de KB en op alle overeenkomsten tussen de KB en de (Premium) Gebruiker met betrekking tot het beluisteren van Luisterboeken via de App.

2.2 Een Premium Gebruiker kan alleen Premium titels lenen met een Bibliotheeklidmaatschap.

2.3 Afwijkingen en aanvullingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig als deze schriftelijk tussen de KB en de (Premium) Gebruiker zijn overeengekomen.

2.4 De KB kan deze Gebruiksvoorwaarden eenzijdig wijzigen. Wijzigingen gaan direct in na het plaatsen van de nieuwe Gebruiksvoorwaarden in de App.

2.5 Alle aanbiedingen van de KB zijn vrijblijvend. Dit betekent dat de KB mag terugkomen op de aanbieding tot het moment waarop de Gebruiker de aanbieding heeft geaccepteerd, of direct nadat de Gebruiker de aanbieding heeft geaccepteerd.

Artikel 3 Registratie voor het gebruik van de App

3.1 De (Premium) Gebruiker dient zich te registreren via de App voordat de Luisterboeken beluisterd kunnen worden.

Iemand met een Bibliotheeklidmaatschap kan kiezen tussen:
a. zich als Premium Gebruiker registreren met pasnummer of e-mailadres en wachtwoord of pincode van het Bibliotheeklidmaatschap. Daarna kunnen alle Luisterboeken, zowel de Gratis, Promotie als Premium titels worden beluisterd; óf
b. zich als Gebruiker registreren met alleen een e-mailadres. De Gebruiker heeft dan alleen toegang tot de Gratis en Promotie titels. De Gebruiker kan zich op een later moment alsnog registreren als Premium Gebruiker en daarmee ook toegang krijgen tot de Premium titels.

Zonder Bibliotheeklidmaatschap kunnen Gebruikers zich registreren met een e-mailadres om toegang te krijgen tot de Gratis en Promotie titels. Gebruikers die later een Bibliotheeklidmaatschap afsluiten, kunnen zich alsnog als Premium Gebruiker registeren om toegang te krijgen tot Premium titels.

3.2 De Gebruiker dient de als verplicht gemarkeerde onderdelen van het registratieformulier volledig en naar waarheid in te vullen.

3.3 De (Premium) Gebruiker dient zorgvuldig met de inloggegevens om te gaan en deze geheim te houden. De inloggegevens zijn persoonsgebonden en het is niet toegestaan derden gebruik te laten maken van deze inloggegevens. De (Premium) Gebruiker dient verlies of (het vermoeden van) misbruik van de inloggegevens direct aan de KB te melden. Tot het tijdstip van deze melding is de Gebruiker verantwoordelijk voor alle schade en kosten die voortvloeien uit het misbruik van deze inloggegevens.

Artikel 4 Gratis titels en Premiumtitels

4.1 De (Premium) Gebruiker heeft onbeperkt toegang tot de Gratis titels.

4.2 Alleen de Premium Gebruiker heeft overeenkomstig deze Gebruiksvoorwaarden naast onbeperkt toegang tot de Gratis titels ook toegang tot de Premiumtitels. De Premiumtitels kunnen gedurende de in de App genoemde periode beluisterd worden. Na die periode heeft de Premium Gebruiker de keuze om de Premiumtitel: i. voor eenzelfde periode te verlengen; of ii. te verwijderen.

Een Premiumtitel kan telkens opnieuw worden verlengd. De Premium Gebruiker kan maximaal tien Premiumtitels gelijktijdig lenen en kan desgewenst zelf een titel verwijderen gedurende de leenperiode waardoor er ruimte ontstaat voor het beluisteren van een nieuwe Premiumtitel.

4.3 De Premium Gebruiker kan alleen gebruik maken van de Premiumtitels met een Bibliotheeklidmaatschap (zie ook artikel 2.2.). Indien het Bibliotheeklidmaatschap is geëindigd kan nog steeds gebruik worden gemaakt van de Gratis en Promotietitels.

4.4 De (Premium) Gebruiker verkrijgt toegang tot de Luisterboeken zodra er met succes op de in de activeringsmail geplaatste link geklikt is.

Artikel 5 Het gebruik van Luisterboeken


5.1 De KB biedt de Luisterboeken aan door middel van beveiligde downloads.

5.2 Alle intellectuele eigendomsrechten op de Luisterboeken berusten bij de KB of haar licentiegever(s). De (Premium) Gebruiker krijgt slechts een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht op de Luisterboeken. Behalve waar uitdrukkelijk anders aangegeven, mogen de Luisterboeken alleen worden geraadpleegd en gebruikt voor eigen persoonlijk gebruik en niet voor commercieel, zakelijk of beroepsmatig gebruik.

5.3 De (Premium) Gebruiker mag (delen van) de Luisterboeken niet kopiëren, veranderen, uitlenen, op enigerlei wijze aan derden beschikbaar stellen of er andere handelingen mee verrichten die de reikwijdte van het in artikel 5.2 verleende gebruiksrecht te buiten gaan.

5.4 De KB of haar licentiegever(s) mogen technische maatregelen nemen om hun intellectuele eigendomsrechten te beschermen. De (Premium) Gebruiker mag deze beveiliging niet verwijderen of ontwijken.

5.5 De KB of haar licentiegever(s) mogen (tijdelijke) beperkingen opleggen met betrekking tot de omvang van het gebruiksrecht of het aantal apparaten of type apparaten waarop de Luisterboeken kunnen worden geraadpleegd.

5.6 Indien de (Premium) Gebruiker in strijd handelt met dit artikel 5, mag de KB de toegang tot de betreffende Luisterboeken of het account van de (Premium) Gebruiker blokkeren en geblokkeerd houden, onverminderd het recht van de KB om de door of in verband met de bedoelde overtreding geleden schade (inclusief gemaakte kosten) op de (Premium) Gebruiker te verhalen.

Artikel 6 App

6.1 De KB zal zich inspannen om ervoor zorg te dragen dat de App en de technische infrastructuur, die wordt gebruikt om de Luisterboeken beschikbaar te stellen, zonder technische storingen functioneren. De KB kan de beschikbaarheid van de App, het uitblijven van technische storingen of dataverlies echter niet garanderen. De KB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade voortvloeiend uit het uitblijven van beschikbaarheid van de App, de technische infrastructuur, of het ontstaan van technische storingen of dataverlies.

6.2 De intellectuele eigendomsrechten op de App berusten bij de KB of haar licentiegever(s). De (Premium) Gebruiker krijgt slechts een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 De KB en haar toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik of onmogelijkheid van gebruik van de App of de Luisterboeken, tenzij de schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de KB of haar bedrijfsleiding.

Artikel 8 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1 Deze Gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De bevoegde rechter in Den Haag is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan.

Artikel 9 Contact

9.1 De KB is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27377634 en kantoorhoudende aan het Prins Willem-Alexanderhof 5, 2595 BE te Den Haag. Voor vragen over de Luisterboeken, de App of deze Gebruiksvoorwaarden kun je contact opnemen met de KB.

Download de voorwaarden