Gebruiks­voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden VakantieBieb-app - 10 juni 2020

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de mobiele applicatie (de “App”) van de Koninklijke Bibliotheek ("KB"), alsmede op de op of via de mobiele applicatie aan jou ter beschikking gestelde gegevens en materialen, zoals e-books en luisterboeken (de "Informatie").

De KB is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27377634.
Het adres is Prins Willem-Alexanderhof 5, 2595 BE te Den Haag. Voor vragen over de App of deze gebruiksvoorwaarden kun je contact opnemen met de KB via ons contactformulier: https://www.onlinebibliotheek.nl/klantenservice/contact/vakantiebieb.html.

Registratie en toegang
Om toegang te krijgen tot de Informatie via de App moet je je registreren met je voor-, achternaam, een geldig e-mailadres en de vier cijfers van je postcode. Als je een digitaal lidmaatschap of een lidmaatschap bij de lokale bibliotheek hebt dan kun je ook inloggen met je lidmaatschapsgegevens. Je moet daarna nog wel eventueel ontbrekende gegevens invullen. Als je jonger dan 16 jaar bent dan gaan we ervan uit dat je toestemming van je ouders hebt om de App te gebruiken.
Tot slot moet je akkoord gaan met deze gebruiksvoorwaarden.
Zie voor verwerking van de persoonsgegevens onze privacyverklaring.

Informatie en aansprakelijkheid
De App is een gratis dienst van de KB. De App is en wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en onderhouden. Desondanks kan de KB niet garanderen dat de App altijd foutloos functioneert en de daarop gepubliceerde Informatie steeds volledig, juist of actueel is. De Informatie wordt door middel van beveiligde downloads aangeboden en is uitsluitend bedoeld als bron van algemene informatie en niet bedoeld als advies. De KB kan er niet voor instaan dat de Informatie geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden.
KB is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de onmogelijkheid van het gebruik) van de App of de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de KB.

Tablets en smartphones
Op de website onlinebibliotheek.nl staat vermeld welke tablets en smartphones geschikt zijn en welke systeemvereisten worden gesteld aan de diverse besturingssystemen. Andere en/of oudere versies dan vermeld worden niet ondersteund. De KB is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van andere en/of oudere versies.
De internetkosten voor het downloaden van de Informatie zijn voor rekening van de Gebruiker.
Er is een maximum van zes (6) apparaten (Tablets en/of smartphones) per account.

Eigendomsrechten en gebruiksrecht
Alle intellectuele eigendomsrechten op de App en op de Informatie berusten bij de KB of haar licentiegever(s). Je krijgt slechts een persoonlijk, niet-exclusief, niet overdraagbaar en niet sub-licentieerbaar gebruiksrecht op de Informatie. Behalve waar anders aangegeven in de App of in de Informatie, mag de App en de Informatie alleen geraadpleegd en gebruikt worden voor eigen persoonlijk gebruik en niet voor commercieel, zakelijk of beroepsmatig gebruik. Je mag (een deel van) de Informatie dus niet kopiëren, veranderen, uitlenen of aan anderen beschikbaar stellen.
De KB of haar licentienemer(s) mogen technische maatregelen nemen om hun intellectuele eigendomsrechten te beschermen. Je mag deze beveiliging niet verwijderen of ontwijken.
De KB of haar licentienemer(s) mogen (tijdelijke) beperkingen opleggen met betrekking tot de omvang van het gebruiksrecht of het aantal apparaten of type apparaten waarop de Informatie kan worden geraadpleegd. De KB kan de toegang tot de Informatie of het account blokkeren als je in strijd handelt met dit gebruiksrecht. Ook kan de KB de schade (inclusief gemaakte kosten) die daardoor is ontstaan verhalen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Deze gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De bevoegde rechter in Den Haag is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan.

Beschikbaar gedurende een bepaalde periode
De App en de via de App ter beschikking te stellen Informatie is na registratie gedurende de in de App vermelde periode beschikbaar voor zowel leden als niet-leden van de bibliotheek. De KB kan deze periode en/of het aantal e-books en luisterboeken en de samenstelling ervan wijzigen.

Wijzigingen
De KB kan deze gebruiksvoorwaarden eenzijdig wijzigen. Wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de nieuwe voorwaarden in de App. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 10 juni 2020.

Download de voorwaarden