Gebruiks­voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden online Bibliotheek – 1 juni 2017

Artikel 1 Definities

In deze gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende diensten: de op de website onlinebibliotheek.nl vermelde aanvullende diensten, zoals aangepast van tijd tot tijd. 

App: de e-bookapplicatie waarmee de Gebruiker toegang kan krijgen tot E-books.

E-books: e-books die beschikbaar worden gesteld via de online Bibliotheek en toegankelijk zijn via een smartphone, tablet, e-reader, pc of andere digitale media.

Gebruiker: een natuurlijke persoon die als ingezetene is ingeschreven in de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 van de Wet basisregistratie personen, of in een basisadministratie als bedoeld in artikel 2 van de Wet basisadministratie persoonsgegevens BES, en zich overeenkomstig deze Gebruiksvoorwaarden als lid van de online Bibliotheek heeft ingeschreven en daarmee toegang verkrijgt tot E-books. 

Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden online Bibliotheek, zijnde het reglement als bedoeld in artikel 17 lid 1 aanhef en onder c van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen.

KB: de Koninklijke Bibliotheek.

Kennismakingsabonnement: de abonnementsvorm waarbij de Gebruiker gedurende een jaar toegang krijgt tot de online Bibliotheek en maximaal zes E-books (al dan niet gelijktijdig) per jaar mag lenen met een uitleentermijn van drie weken per E-book. Het maximum van zes E-books per jaar wordt gemeten als zes keer een uitleentermijn van drie weken voor een E-book.

Lidmaatschap: de lidmaatschapsovereenkomst tussen de Gebruiker en de KB op grond waarvan de Gebruiker lid wordt van de online Bibliotheek en daarmee, onder de voorwaarden van het gekozen abonnement, toegang krijgt tot de via de online Bibliotheek beschikbare E-Books.

Ongeoorloofd: (i) in strijd met toepasselijke wet- of regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens of de Telecommunicatiewet, (b) in strijd met de openbare orde of goede zeden, (c) inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van de KB, haar licentiegevers of derden, of (d) anderszins onrechtmatig of schadelijk jegens de KB, andere Gebruikers of derden.

Online Bibliotheek: (Landelijke Digitale Bibliotheek): de plaats- en tijdonafhankelijke voor een ieder toegankelijke bibliotheekvoorziening die door de KB in stand wordt gehouden (artikel 1 lid 1 sub b, artikel 9 en artikel 17 Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen).

Standaard abonnement: de abonnementsvorm waarbij de Gebruiker gedurende een jaar toegang krijgt tot de online Bibliotheek en maximaal 10 E-books gelijktijdig mag lenen met een uitleentermijn van drie weken per E-book. 

Artikel 2 Algemeen 

2.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van de KB en op het Lidmaatschap tussen de KB en de Gebruiker met betrekking tot de online Bibliotheek. 

2.2 De KB kan deze Gebruiksvoorwaarden eenzijdig wijzigen. Wijzigingen worden voorafgaand aan de inwerkingtreding bekend gemaakt op de website onlinebibliotheek.nl van de KB. De gewijzigde  Gebruiksvoorwaarden treden in werking 30 dagen nadat deze bekend zijn gemaakt, tenzij de Gebruiker binnen die 30 dagen redelijkerwijs bezwaar maakt tegen de wijzigingen en het Lidmaatschap binnen die periode opzegt.

2.3 Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden van kracht. De KB en de Gebruiker zullen in geval van nietigheid van een bepaling gebonden zijn door een bepaling die zoveel mogelijk dezelfde strekking heeft en die niet nietig is.

Artikel 3 Registratie Lidmaatschap online Bibliotheek

3.1 Voordat de Gebruiker toegang krijgt tot de online Bibliotheek, dient hij zich als lid van de online Bibliotheek in te schrijven op de website https://www.onlinebibliotheek.nl van de KB. De Gebruiker dient de als verplicht gemarkeerde onderdelen van de inschrijving volledig en naar waarheid in te vullen. 

3.2 Voor Gebruikers die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt of die onder curatele dan wel toezicht van een mentor zijn gesteld en die zich willen inschrijven als lid van de online Bibliotheek, is toestemming van hun ouders of wettelijk vertegenwoordiger vereist.

3.3 Bij inschrijving maakt de Gebruiker zijn eigen inloggegevens aan om toegang te krijgen tot de online Bibliotheek. De gebruiker dient zorgvuldig met zijn/ haar inloggegevens om te gaan en deze geheim te houden. De inloggegevens zijn persoonsgebonden en het is niet toegestaan derden gebruik te laten maken van zijn/ haar inloggegevens. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het regelmatig wijzigen van zijn/ haar inloggegevens om eventueel misbruik van zijn/ haar inloggevens te voorkomen. De Gebruiker dient verlies of (het vermoeden van) misbruik van zijn inloggegevens direct aan de KB te melden. Tot het tijdstip van deze melding is de Gebruiker verantwoordelijk voor alle schade en kosten die voortvloeien uit het misbruik van zijn/ haar inloggegevens.

3.4 Wijzigingen in contactgegevens of andere persoonsgegevens moeten zo spoedig mogelijk aan de KB worden doorgegeven via e-mail of het contactformulier op www.kb.nl/contact. 

3.5 De KB heeft het recht te controleren of de Gebruiker een natuurlijk persoon is die is ingeschreven in de basisregistratie of -administratie als bedoeld in artikel 1 van deze Gebruiksvoorwaarden. De KB kan de uitkomst van de controle aan de Gebruiker voorleggen. Indien de KB in redelijkheid vaststelt dat de Gebruiker geen natuurlijk persoon is die staat ingeschreven in de basisregistratie of -administratie als bedoeld in artikel 1, dan mag de KB het Lidmaatschap beëindigen op grond van artikel 8.3 van deze Gebruiksvoorwaarden, onverminderd enig ander recht van de KB op grond van de wet of deze Gebruiksvoorwaarden. 


Artikel 4 Vergoeding Lidmaatschap online Bibliotheek en herroepingsrecht

4.1 De Gebruiker is voor het Lidmaatschap van de online Bibliotheek vooraf een vergoeding verschuldigd zoals vermeld op de inschrijvingspagina op https://www.onlinebibliotheek.nl op het moment van inschrijving door de Gebruiker. Deze vergoeding is inclusief BTW.

4.2 De vergoeding moet direct bij registratie van het lidmaatschap door de Gebruiker worden voldaan via iDEAL.

4.3 De KB kan de vergoeding wijzigen, maar uitsluitend  na overleg met vertegenwoordigers van de lokale bibliotheken, na toetsing bij de uitgevers en na goedkeuring van de Minister van OCW. De KB zal de Gebruiker via https:/www.onlinebibliotheek.nl 30 dagen tevoren informeren over een wijziging in de vergoeding. De wijziging wordt van kracht bij de eerstvolgende verlenging of vernieuwing van het Lidmaatschap na de datum van de wijziging. Een Gebruiker mag het Lidmaatschap kosteloos opzeggen totdat de wijziging in werking treedt.

4.4 De Gebruiker mag het Lidmaatschap binnen 14 dagen na ontvangst van de bevestiging van inschrijving zonder opgaaf van redenen ontbinden. Het ontbindingsrecht kan worden ingeroepen door het contactformulier op de website in te vullen of door gebruik te maken van het modelformulier (pdf) op de website. De KB zal vervolgens zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 14 dagen na de ontvangst van het contactformulier of het modelformulier de reeds door de Gebruiker betaalde vergoeding terugstorten op de bankrekening van de Gebruiker. 

4.5 Als de Gebruiker een vergoeding heeft betaald voor een periode nadat het Lidmaatschap overeenkomstig artikel 2.2 van deze Gebruiksvoorwaarden door één van beide partijen of van rechtswege is beëindigd, dan wordt het bedrag voor die periode aan de Gebruiker gerestitueerd. De Gebruiker heeft geen recht op restitutie als de KB het Lidmaatschap beëindigt op grond van artikel 8.3 van deze Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 5 Gebruik van E-books 

5.1 Onverminderd artikel 5.8, heeft de Gebruiker gedurende het Lidmaatschap recht op tijdelijke toegang tot de E-books. 

5.2 Na het verstrijken van de uitleentermijn van drie weken kan het betreffende E-book telkens opnieuw voor eenzelfde periode van drie weken worden geleend, mits het betreffende E-book op het moment van verlenging nog onderdeel uitmaakt van het E-books aanbod van de KB en de abonnementsvorm hiertoe recht geeft. Een verlenging wordt gezien als een nieuwe uitleen.

5.3 De KB biedt op verschillende wijzen toegang tot de E-books aan, waaronder door middel van streaming en beveiligde downloads. Niet alle titels en uitgaven zijn steeds op al deze manieren beschikbaar. De Gebruiker moet zelf bepalen welke van de beschikbare toegangswijzen voor hem/haar geschikt is om de E-books te gebruiken. Bij streaming is het bijvoorbeeld niet nodig om de E-books te downloaden of op te slaan, maar het apparaat van de Gebruiker moet wel met internet verbonden zijn. 

5.4 De geleende E-books blijven beschikbaar tijdens de uitleenperiode van drie weken. Na afloop van deze periode zullen de E-books niet meer beschikbaar zijn op het apparaat van de Gebruiker, tenzij hij deze opnieuw leent. 

5.5 Alle intellectuele eigendomsrechten op de E-books berusten bij de KB of haar licentiegever(s). De Gebruiker krijgt slechts een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht op de geleende E-books. Behalve waar uitdrukkelijk anders aangegeven, mogen E-books alleen worden geraadpleegd en gebruikt voor eigen persoonlijk gebruik en niet voor commercieel, zakelijk of beroepsmatig gebruik. 

5.6 De Gebruiker mag de E-books niet kopiëren, veranderen, uitlenen, op enigerlei wijze aan derden beschikbaar stellen of er andere handelingen mee verrichten die de reikwijdte van het in artikel 5.7 verleende gebruiksrecht te buiten gaan. 

5.7 De Gebruiker mag de E-books alleen gebruiken in overeenstemming met het Lidmaatschap en deze Gebruiksvoorwaarden en mag de E-books niet op Ongeoorloofde wijze gebruiken. De Gebruiker zal alle tot hem of haar gerichte aanwijzingen, instructies en gebruiksbeperkingen van de KB in acht nemen.

5.8 De KB of haar licentiegever(s) mogen technische maatregelen nemen om hun intellectuele eigendomsrechten te beschermen. Zo kan bijvoorbeeld een watermerk worden toegevoegd. De Gebruiker mag deze beveiliging niet verwijderen of ontwijken.

5.9 De KB of haar licentiegever(s) mogen (tijdelijke) beperkingen opleggen met betrekking tot de omvang van het gebruiksrecht, het aantal apparaten of type apparaten waarop de E-books kunnen worden geraadpleegd en/of de omvang van het aanbod aan E-books.

5.10 Indien de Gebruiker in strijd handelt met dit artikel 5, mag de KB, onverminderd enig ander recht van de KB op grond van de wet of deze Gebruiksvoorwaarden, de toegang tot de E-books en/of het Lidmaatschap van de Gebruiker blokkeren en geblokkeerd houden en de toegang tot de E-books en/of het Lidmaatschap per direct beëindigen overeenkomstig artikel 8.3 van deze Gebruiksvoorwaarden, onverminderd het recht van de KB om de door of in verband met de bedoelde overtreding geleden schade (inclusief gemaakte kosten) op de Gebruiker te verhalen.

5.11 De KB behoudt zich het recht voor het aantal en de samenstelling van het E-books aanbod te wijzigen.

5.12 Tijdelijk verminderde toegang tot of beschikbaarheid van de E-books geven de Gebruiker niet het recht de betaling van de verschuldigde vergoeding op te schorten en de Gebruiker heeft geen recht op restitutie van de door hem betaalde vergoeding indien er tijdelijk geen of verminderde toegang is tot of beschikbaarheid van de E-books.

Artikel 6 Aanvullende diensten

6.1 De Gebruiker met een geldig Lidmaatschap kan gratis toegang krijgen tot Aanvullende diensten, voor zover en zolang die diensten beschikbaar worden gesteld aan leden van de online Bibliotheek. Op deze toegang en het gebruik van de Aanvullende diensten  kunnen eigen voorwaarden van toepassing zijn. Zo gelden voor de Luisterbieb aparte Gebruiksvoorwaarden die via de App geaccepteerd moeten worden. 

Artikel 7 App

7.1 De KB zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat de App en de technische infrastructuur, die worden gebruikt om de E-books beschikbaar te stellen, zonder technische storingen functioneren. De KB kan de beschikbaarheid van de App, het uitblijven van technische storingen of dataverlies echter niet garanderen. De KB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade voortvloeiend uit het uitblijven van beschikbaarheid van de App, de technische infrastructuur, of het ontstaan van technische storingen of dataverlies.

7.2 De intellectuele eigendomsrechten op de App berusten bij de KB of haar licentiegever(s). De Gebruiker krijgt slechts een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht.

Artikel 8 Duur en beëindiging Lidmaatschap

8.1 Het Lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van één jaar en eindigt van rechtswege na dat jaar. Minimaal één maand voor het einde van het Lidmaatschap wordt de Gebruiker in de gelegenheid gesteld zijn/haar Lidmaatschap voor een periode van één jaar te verlengen.

8.2 Het Lidmaatschap komt tot stand na inschrijving, het accepteren van de Gebruiksvoorwaarden en betaling door de Gebruiker en nadat de KB het Lidmaatschap elektronisch heeft bevestigd aan de Gebruiker.

8.3 Onverminderd enig ander recht van de KB op grond van de wet of deze Gebruiksvoorwaarden, heeft de KB het recht om het Lidmaatschap kosteloos per direct te beëindigen als (i) de KB na controle in redelijkheid vaststelt dat de Gebruiker geen natuurlijk persoon die is ingeschreven in de registers als bedoeld in artikel 1 van deze Gebruiksvoorwaarden is; (ii) de Gebruiker in strijd handelt met artikel 5 van deze Gebruiksvoorwaarden.

8.4 Na beëindiging van het Lidmaatschap heeft de Gebruiker niet langer toegang tot de online Bibliotheek, E-Books en de Aanvullende diensten waartoe de Gebruiker overeenkomstig artikel 6 gratis toegang kan krijgen. De Gebruiker behoudt het recht op toegang tot gratis luisterboeken in de Luisterbieb omdat gratis luisterboeken ook zonder geldig lidmaatschap gebruikt kunnen worden. Beëindiging van het Lidmaatschap ontslaat de Gebruiker niet van zijn verplichtingen op grond van deze Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Indien de Gebruiker niet of niet volledig gebruik heeft kunnen maken van de E-Books als  gevolg van een toerekenbare tekortkoming van de KB, dan zal de KB de Gebruiker indien redelijkerwijs mogelijk in de gelegenheid stellen de E-Books (nogmaals) te laten gebruiken, zonder dat daarvoor opnieuw een vergoeding is verschuldigd.

9.2 De KB en haar toeleveranciers zijn beperkt aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de lidmaatschapsovereenkomst of uit enige andere hoofde, in die zin dat de vergoeding van directe schade maximaal het bedrag van de door de Gebruiker betaalde vergoeding bedraagt.

9.3 De aansprakelijkheid van de KB voor indirecte schade, gevolgschade en gederfde winst is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van de KB verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten. 

9.4 De in de artikelen 9.2 en 9.3 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van de KB. 

Artikel 10 Bescherming persoonsgegevens

10.1 In het kader van de uitvoering van het Lidmaatschap verwerkt de KB persoonsgegevens van de Gebruiker. De KB heeft haar privacybeleid nader uitgewerkt in haar privacy policy.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Deze Gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De rechter in Den Haag is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan.

Artikel 12 Contact

12.1 De KB is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer  27377634 en kantoorhoudende aan het Prins Willem-Alexanderhof 5, 2595 BE te Den Haag. Voor vragen over het Lidmaatschap, de E-books, de App of deze Gebruiksvoorwaarden kun je contact opnemen met de KB via info@onlinebibliotheek.nl


***

Download de voorwaarden