Gebruiks­voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden online Bibliotheek – 4 oktober 2023

Artikel 1 Definities

In deze gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende diensten: de op de website onlinebibliotheek.nl vermelde aanvullende diensten, zoals aangepast van tijd tot tijd.

Abonnement: Compleet digitaal abonnement, Proefabonnement, Actie-abonnement en de op de website onlinebibliotheek.nl vermelde
abonnementen.

Actie-abonnement: het op de website onlinebibliotheek.nl vermelde gratis abonnement waarbij de Gebruiker gedurende een actieperiode toegang krijgt tot een beperkte selectie Boeken. Vanaf het moment van lenen is een Boek maximaal drie weken te lezen.

App: de applicatie van de online Bibliotheek waarmee de Gebruiker toegang kan krijgen tot Boeken.

Boek(en): e-books, luisterboeken, tijdschriften en andere digitale publicaties/content die
beschikbaar worden gesteld via de online Bibliotheek en toegankelijk zijn via een smartphone, tablet, e-reader, pc of andere digitale media.

Compleet digitaal abonnement: het abonnement waarbij de Gebruiker gedurende een jaar toegang krijgt tot de online Bibliotheek en maximaal 10 e-books en maximaal 10 luisterboeken gelijktijdig mag lenen met een uitleentermijn van drie weken per e-book en
luisterboek en gelijktijdig maximaal 1 tijdschrift mag lenen met een uitleentermijn van één week.

Gebruiker: een natuurlijke persoon die als ingezetene is ingeschreven in de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 van de Wet basisregistratie personen, of in een basisadministratie als bedoeld in artikel 2 van de Wet basisadministratie persoonsgegevens BES, en zich overeenkomstig deze Gebruiksvoorwaarden als lid van de online Bibliotheek heeft geregistreerd en daarmee toegang verkrijgt tot Boeken.

Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden online Bibliotheek, zijnde het reglement als bedoeld in artikel 17 lid 1 aanhef en onder c van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen.

KB: de Koninklijke Bibliotheek.

Lidmaatschap: de lidmaatschapsovereenkomst tussen de Gebruiker en de KB waarbij de Gebruiker onder deze Gebruiksvoorwaarden toegang krijgt tot de via de online Bibliotheek
beschikbare Boeken en Aanvullende diensten.

Ongeoorloofd: (a) in strijd met toepasselijke wet- of regelgeving, waaronder de (Uitvoeringswet) Algemene Verordening Gegevensbescherming of de Telecommunicatiewet, (b) in strijd met de openbare orde of goede zeden, (c) inbreuk maken op de intellectuele
eigendomsrechten of andere rechten van de KB, haar licentiegevers of derden, of (d) anderszins onrechtmatig of schadelijk jegens de KB, andere Gebruikers of derden.

Online Bibliotheek: de plaats- en tijdonafhankelijke voor een ieder toegankelijke bibliotheekvoorziening die door de KB in stand wordt gehouden (Landelijke Digitale Bibliotheek: artikel 1 lid 1 sub b, artikel 9 en artikel 17 Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen).

Proefabonnement: het abonnement waarbij de Gebruiker gedurende 4 weken toegang krijgt tot de online Bibliotheek en maximaal 10 e-books en maximaal 10 luisterboeken gelijktijdig mag lenen met een uitleentermijn van drie weken per e-book en luisterboek en gelijktijdig maximaal 1 tijdschrift mag lenen met een uitleentermijn van één week.

 

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de KB, het Lidmaatschap en het gekozen Abonnement.

2.2 De KB kan deze Gebruiksvoorwaarden eenzijdig wijzigen. Wijzigingen worden voorafgaand aan de inwerkingtreding bekend gemaakt op de website onlinebibliotheek.nl van de KB. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden treden in werking 30 dagen nadat deze bekend zijn gemaakt, tenzij de Gebruiker binnen die 30 dagen redelijkerwijs bezwaar maakt tegen de wijzigingen en het Lidmaatschap binnen die periode schriftelijk opzegt.

2.3 Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden van kracht. De KB en de Gebruiker zullen in geval van nietigheid van een bepaling gebonden zijn door een bepaling die zoveel mogelijk dezelfde strekking heeft en die niet nietig is.

 

Artikel 3 Registratie online Bibliotheek

3.1 Toegang tot de online Bibliotheek kan worden verkregen nadat de Gebruiker zich heeft geregistreerd en een Lidmaatschap heeft afgesloten op de website.

3.2 Voor Gebruikers die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt of die onder curatele dan wel toezicht van een mentor zijn gesteld en die een Lidmaatschap willen afsluiten bij de online Bibliotheek, is toestemming van hun ouders of wettelijk vertegenwoordiger vereist.

3.3 Bij registratie maakt de Gebruiker zijn eigen inloggegevens aan om toegang te krijgen tot de online Bibliotheek. De Gebruiker dient zorgvuldig met zijn/ haar inloggegevens om te gaan en deze geheim te houden. De inloggegevens zijn persoonsgebonden en het is niet toegestaan derden gebruik te laten maken van zijn/ haar inloggegevens. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het regelmatig wijzigen van zijn/haar inloggegevens om eventueel misbruik van zijn/haar inloggegevens te voorkomen. De Gebruiker dient verlies of (het
vermoeden van) misbruik van zijn/haar inloggegevens direct aan de KB te melden.
Tot het tijdstip van deze melding is de Gebruiker verantwoordelijk voor alle
schade en kosten die voortvloeien uit het misbruik van zijn/haar inloggegevens.

3.4 Wijzigingen in contactgegevens of andere persoonsgegevens moeten zo spoedig mogelijk aan de KB worden doorgegeven via het contactformulier op onlinebibliotheek.nl of via je profiel op onlinebibliotheek.nl.

3.5 De KB heeft het recht te controleren of de Gebruiker een natuurlijk persoon is die is ingeschreven in de basisregistratie of -administratie als bedoeld in artikel 1 van deze Gebruiksvoorwaarden. De KB kan de uitkomst van de controle aan de Gebruiker voorleggen. Indien de KB in redelijkheid vaststelt dat de Gebruiker geen natuurlijk persoon is die staat ingeschreven in de basisregistratie of -administratie als bedoeld in artikel 1, dan mag de KB het Lidmaatschap beëindigen op grond van artikel 8.4 van deze Gebruiksvoorwaarden, onverminderd enig ander recht van de KB op grond van de wet of deze Gebruiksvoorwaarden.

 

Artikel 4 Vergoeding Lidmaatschap online Bibliotheek en herroepingsrecht

4.1 De Gebruiker is bij het afsluiten van een Lidmaatschap voor Abonnementen waarvoor betaald moet worden vooraf een vergoeding verschuldigd zoals vermeld op onlinebibliotheek.nl. Deze vergoeding is inclusief btw.

4.2 De vergoeding moet direct bij het afsluiten van het Lidmaatschap door de Gebruiker worden voldaan via iDEAL.

4.3 De KB kan de vergoeding wijzigen, maar uitsluitend na overleg met vertegenwoordigers van de lokale bibliotheken, na toetsing bij de uitgevers en na goedkeuring van de Minister van OCW. De KB zal de Gebruiker via https:/www.onlinebibliotheek.nl 30 dagen tevoren informeren over een wijziging in de vergoeding. De wijziging wordt van kracht bij de eerstvolgende verlenging of vernieuwing van het Lidmaatschap na de datum van de wijziging. Een Gebruiker mag het Lidmaatschap kosteloos opzeggen totdat de wijziging in werking treedt.

4.4 De Gebruiker mag het Lidmaatschap binnen 14 dagen na ontvangst van de bevestiging van registratie zonder opgaaf van redenen ontbinden. Het ontbindingsrecht kan worden ingeroepen door het contactformulier op de website in te vullen of door gebruik te maken van het modelformulier (pdf) op de website. De KB zal vervolgens zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 14 dagen na de ontvangst van het contactformulier of het modelformulier de reeds door de Gebruiker betaalde vergoeding terugstorten op de bankrekening van de Gebruiker.

4.5 Als de Gebruiker een vergoeding heeft betaald voor een periode nadat het Lidmaatschap overeenkomstig artikel 2.2 van deze Gebruiksvoorwaarden door één van beide partijen of van rechtswege is beëindigd, dan wordt het bedrag voor die periode aan de Gebruiker gerestitueerd. De Gebruiker heeft geen recht op restitutie als de KB het Lidmaatschap beëindigt op grond van artikel 8.3 van deze Gebruiksvoorwaarden.

 

Artikel 5 Gebruik van Boeken

5.1 Onverminderd artikel 5.8, heeft de Gebruiker gedurende het Lidmaatschap recht op tijdelijke toegang tot de Boeken.

5.2 Na het verstrijken van de uitleentermijn van drie weken kan het betreffende e-book of luisterboek telkens opnieuw voor eenzelfde periode van drie weken worden geleend, mits het betreffende e-book of luisterboek op het moment van verlenging nog onderdeel uitmaakt van het Boekenaanbod van de KB en de Abonnementsvorm hiertoe recht geeft. De uitleentermijn voor een tijdschrift is een week. Een verlenging wordt gezien als een nieuwe uitleen.

5.3 De KB biedt op verschillende wijzen toegang tot de Boeken aan, waaronder door middel van streaming en beveiligde downloads. Niet alle Boeken en uitgaven zijn steeds op al deze manieren beschikbaar. De Gebruiker moet zelf bepalen welke van de beschikbare toegangswijzen voor hem/haar geschikt is om de Boeken te gebruiken. Bij streaming is het bijvoorbeeld niet nodig om de Boeken te downloaden of op te slaan, maar het apparaat van de Gebruiker moet wel met internet verbonden zijn.

5.4 De geleende Boeken blijven beschikbaar tijdens de uitleenperiode van maximaal drie weken. Na afloop van deze periode zullen de Boeken niet meer beschikbaar zijn op het apparaat van de Gebruiker, tenzij hij/zij deze opnieuw leent.

5.5 Alle intellectuele eigendomsrechten op de Boeken berusten bij de KB of haar licentiegever(s). De Gebruiker krijgt slechts een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht op de geleende Boeken. Behalve waar uitdrukkelijk anders aangegeven, mogen Boeken alleen worden geraadpleegd en gebruikt voor eigen persoonlijk gebruik en niet voor commercieel, zakelijk of beroepsmatig gebruik.

5.6 De Gebruiker mag de Boeken niet kopiëren, veranderen, uitlenen, op enigerlei wijze aan derden beschikbaar stellen of er andere handelingen mee verrichten die de reikwijdte van het in artikel 5.7 verleende gebruiksrecht te buiten gaan.

5.7 De Gebruiker mag de Boeken alleen gebruiken in overeenstemming met het Abonnement, het Lidmaatschap en deze Gebruiksvoorwaarden en mag de Boeken niet op Ongeoorloofde wijze gebruiken. De Gebruiker zal alle tot hem of haar gerichte aanwijzingen, instructies en gebruiksbeperkingen van de KB in acht nemen.

5.8 De KB en haar licentiegever(s) mogen technische maatregelen nemen om hun intellectuele eigendomsrechten te beschermen. Zo kan bijvoorbeeld een watermerk worden toegevoegd. De Gebruiker mag deze beveiliging niet verwijderen of ontwijken.

5.9 De KB en haar licentiegever(s) mogen (tijdelijke) beperkingen opleggen met betrekking tot de omvang van het gebruiksrecht, het aantal apparaten of type apparaten waarop de Boeken kunnen worden geraadpleegd en/of de omvang van het aanbod aan Boeken.

5.10 Indien de Gebruiker in strijd handelt met dit artikel 5, mag de KB, onverminderd enig ander recht van de KB op grond van de wet of deze Gebruiksvoorwaarden, de toegang tot de Boeken en/of het Lidmaatschap van de Gebruiker blokkeren en geblokkeerd houden en de toegang tot de Boeken en/of het Lidmaatschap per direct beëindigen overeenkomstig artikel 8.3 van deze Gebruiksvoorwaarden, onverminderd het recht van de KB om de door of in verband met de bedoelde overtreding geleden schade (inclusief gemaakte kosten) op de Gebruiker te verhalen.

5.11 De KB behoudt zich het recht voor het aantal Boeken en de samenstelling van het aanbod te wijzigen.

5.12 Tijdelijk verminderde toegang tot of beschikbaarheid van de Boeken geven de Gebruiker niet het recht de betaling van de verschuldigde vergoeding op te schorten en de Gebruiker heeft geen recht op restitutie van de door hem betaalde vergoeding indien er tijdelijk geen of verminderde toegang is tot of beschikbaarheid van de Boeken.

 

Artikel 6 Aanvullende diensten

6.1 De Gebruiker met een geldig Lidmaatschap kan daarmee ook toegang krijgen tot Aanvullende diensten, voor zover en zolang die diensten beschikbaar worden gesteld aan Gebruikers van de online Bibliotheek. Op deze toegang en het gebruik van de Aanvullende diensten kunnen eigen voorwaarden van toepassing zijn.

 

Artikel 7 App

7.1 De KB zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat de App en de technische infrastructuur, die worden gebruikt om de Boeken beschikbaar te stellen, zonder technische storingen functioneren. De KB kan de beschikbaarheid van de App, het uitblijven van technische storingen of dataverlies echter niet garanderen. De KB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade voortvloeiend uit het uitblijven van beschikbaarheid van de App, de technische infrastructuur, of het ontstaan van technische storingen of dataverlies.

7.2 Op de website onlinebibliotheek.nl staat vermeld welke tablets, smartphones en andere apparaten geschikt zijn en welke systeemvereisten worden gesteld aan de diverse besturingssystemen. Andere en/of oudere versies dan vermeld worden niet ondersteund. De KB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van andere en/of oudere versies.

7.3 De intellectuele eigendomsrechten op de App berusten bij de KB of haar licentiegever(s). De Gebruiker krijgt slechts een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht.

 

Artikel 8 Totstandkoming, duur en beëindiging Lidmaatschap

8.1 Het Lidmaatschap met een Compleet digitaal abonnement komt tot stand na inschrijving, het accepteren van de Gebruiksvoorwaarden, betaling door de Gebruiker en nadat de KB het Lidmaatschap elektronisch heeft bevestigd aan de Gebruiker. Dit Lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van één jaar en eindigt van rechtswege. De Gebruiker wordt minimaal één maand voor het einde van het Lidmaatschap in de gelegenheid gesteld het Lidmaatschap voor een periode van maximaal één jaar te verlengen. 

8.2 Het Lidmaatschap met een Proefabonnement en het Lidmaatschap met een Actie-abonnement komt tot stand na registratie, het accepteren van de Gebruiksvoorwaarden en nadat de KB het Lidmaatschap elektronisch heeft bevestigd aan de Gebruiker. Het Lidmaatschap met een Proefabonnement wordt aangegaan voor de duur van vier (4) weken en het Lidmaatschap met een Actie-abonnement wordt aangegaan voor de duur van één jaar. Beide eindigen van rechtswege. De Gebruiker wordt minimaal één week voor het einde van het Proefabonnement geïnformeerd over de mogelijkheden om over te stappen op een
ander Abonnement van de online Bibliotheek.

8.3 Onverminderd enig ander recht van de KB op grond van de wet of deze Gebruiksvoorwaarden, heeft de KB het recht om het Lidmaatschap kosteloos per direct te beëindigen als (i) de KB na controle in redelijkheid vaststelt dat de Gebruiker geen natuurlijk persoon die is ingeschreven in de registers als bedoeld in artikel 1 van deze Gebruiksvoorwaarden is; (ii) de Gebruiker in strijd handelt met artikel 5 van deze Gebruiksvoorwaarden.

8.4 Na beëindiging van het Lidmaatschap heeft de Gebruiker niet langer toegang tot de online Bibliotheek, Boeken en de Aanvullende diensten. Beëindiging van het Lidmaatschap ontslaat de Gebruiker niet van zijn verplichtingen op grond van deze Gebruiksvoorwaarden.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Indien de Gebruiker niet of niet volledig gebruik heeft kunnen maken van de Boeken als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van de KB, dan zal de KB de Gebruiker indien redelijkerwijs mogelijk in de gelegenheid stellen de Boeken (nogmaals) te laten gebruiken, zonder dat daarvoor opnieuw een vergoeding is verschuldigd.

9.2 De KB en haar toeleveranciers zijn beperkt aansprakelijk voor enige schade of kosten als
gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van het Lidmaatschap of uit enige andere hoofde, in die zin dat de vergoeding van directe schade maximaal het bedrag van de door de Gebruiker betaalde vergoeding bedraagt.

9.3 De aansprakelijkheid van de KB voor indirecte schade, gevolgschade en gederfde winst is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van de KB verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

9.4 De in de artikelen 9.2 en 9.3 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen
indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van de KB.

 

Artikel 10 Bescherming persoonsgegevens

10.1 In het kader van de uitvoering van het Lidmaatschap verwerkt de KB persoonsgegevens van de Gebruiker. Dit is nader omschreven in de privacyverklaring van de online Bibliotheek.

 

Artikel 11 Klachten

11.1  Klachten over de wijze waarop de KB zich in een bepaalde aangelegenheid jegens een Gebruiker heeft gedragen kunnen worden ingediend via het contactformulier.

11.2 Indien de klacht niet naar tevredenheid van de Gebruiker is afgehandeld, kan de Gebruiker schriftelijk een officiële klacht indienen volgens de Klachtregeling KB.

11.3  De schriftelijke klacht bevat tenminste: de naam en het adres van de klager, het telefoonnummer of e-mailadres van de klager, de datum en een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht zich richt.

11.4 De klager wordt in de gelegenheid gesteld te worden gehoord. Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.

11.5 De klacht wordt, binnen zes weken na ontvangst, afgedaan.

11.6 Leidt de behandeling van de schriftelijke klacht niet tot een oplossing, dan kan de Gebruiker zijn/haar klacht voorleggen aan de Nationale ombudsman.

 

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Deze Gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De rechter in Den Haag is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan.

 

Artikel 13 Contact

13.1 De KB is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27377634 en kantoorhoudende aan het Prins Willem-Alexanderhof 5, 2595 BE te Den Haag. Voor vragen over het Lidmaatschap, de Abonnementen, de Boeken, de App of deze Gebruiksvoorwaarden kun je contact opnemen met het team van de online Bibliotheek via het contactformulier op onlinebibliotheek.nl.

Download de voorwaarden