Gebruiks­voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden online Bibliotheek voor OB-leden – 29 juli 2020


Artikel 1 Definities


In deze gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende diensten: de op de website onlinebibliotheek.nl vermelde aanvullende diensten, zoals aangepast van tijd tot tijd.

Abonnement: Compact abonnement, Compleet abonnement, Jeugdabonnement en de op de website onlinebibliotheek.nl vermelde abonnementen.

App: de applicatie van de online Bibliotheek waarmee de Gebruiker toegang kan krijgen tot Boeken.

Boek(en): e-books, luisterboeken en andere digitale publicaties/content die beschikbaar worden gesteld via de online Bibliotheek en toegankelijk zijn via een smartphone, tablet, e-reader, pc of andere digitale media.

Compact abonnement: het abonnement waarbij de Gebruiker gedurende een jaar toegang krijgt tot de online Bibliotheek en maximaal zes e-books en maximaal zes luisterboeken (al dan niet gelijktijdig) per jaar mag lenen met een uitleentermijn van drie weken per Boek.

Compleet abonnement: het abonnement waarbij de Gebruiker gedurende een jaar toegang krijgt tot de online Bibliotheek en maximaal 10 e-books en maximaal 10 luisterboeken gelijktijdig mag lenen met een uitleentermijn van drie weken per Boek.

Gebruiker:
het lid van de Lokale Bibliotheek met een Lidmaatschap en een Overeenkomst die toegang geeft tot Boeken en deze Boeken leent van de KB via de onlinebibliotheek.nl.

Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden online Bibliotheek voor leden van de Lokale Bibliotheek, zijnde het reglement als bedoeld in artikel 17 lid 1 aanhef en onder c van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen.

Jeugdabonnement:
het gratis abonnement waarbij de Gebruiker gedurende een jaar toegang krijgt tot de online Bibliotheek en maximaal 10 e-books en maximaal 10 luisterboeken met het kenmerk ‘jeugd’ gelijktijdig mag lenen met een uitleentermijn van drie weken per Boek. Onder het kenmerk ‘jeugd’ vallen alle jeugdtitels non-fictie & fictie (t/m D-boeken), alle Lezen voor de lijst-titels en alle oorspronkelijk Nederlandstalige romans van Uitgeverij De Bezige Bij, Singel Uitgeverijen, Uitgeverij Cossee, Uitgeverij De Kring, Uitgeverij Van Oorschot, Overamstel Uitgevers en de Koninklijke Bibliotheek.

KB: de Koninklijke Bibliotheek.

Lidmaatschap:
een geldige lidmaatschapsovereenkomst tussen de Gebruiker en de Lokale Bibliotheek op grond waarvan de Gebruiker onder de voorwaarden van de lidmaatschapsvorm toegang krijgt tot de via de online Bibliotheek beschikbare Boeken.

Lokale Bibliotheek:
organisatie die een of meerdere voor een ieder toegankelijke Lokale Bibliotheekvoorzieningen verzorgt in de zin van artikel 1 lid 1 onder c van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen.

Ongeoorloofd:
(i) in strijd met toepasselijke wet- of regelgeving, waaronder de (Uitvoeringswet) Algemene Verordening Gegevensbescherming of de Telecommunicatiewet, (b) in strijd met de openbare orde of goede zeden, (c) inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van de KB, haar licentiegevers of derden, of (d) anderszins onrechtmatig of schadelijk jegens de KB, andere Gebruikers of derden.

Online Bibliotheek: de plaats- en tijdonafhankelijke voor een ieder toegankelijke bibliotheekvoorziening die door de KB in stand wordt gehouden (Landelijke Digitale Bibliotheek: artikel 1 lid 1 sub b, artikel 9 en artikel 17 Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen).

Overeenkomst:
de overeenkomst tussen de Gebruiker en de KB waarbij de Gebruiker onder deze Gebruiksvoorwaarden toegang krijgt tot de via de online Bibliotheek beschikbare Boeken en Aanvullende diensten.

Artikel 2 Algemeen


2.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de aanbiedingen van de KB, de Overeenkomst(en) tussen de KB en de Gebruiker en het gekozen Abonnement met betrekking tot de online Bibliotheek.

2.2 Een Gebruiker kan alleen Boeken lenen zolang hij lid is van een Lokale Bibliotheek en een geldig Lidmaatschap heeft dat toegang geeft tot Boeken.

2.3 De KB kan deze Gebruiksvoorwaarden eenzijdig wijzigen. Wijzigingen worden voorafgaand aan de inwerkingtreding bekend gemaakt op de website onlinebibliotheek.nl van de KB. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden treden in werking 30 dagen nadat deze bekend zijn gemaakt, tenzij de Gebruiker binnen die 30 dagen redelijkerwijs bezwaar maakt tegen de wijzigingen en de Overeenkomst binnen die periode opzegt.

2.4 Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden van kracht. De KB en de Gebruiker zullen in geval van nietigheid van een bepaling gebonden zijn door een bepaling die zoveel mogelijk dezelfde strekking heeft en die niet nietig is.

Artikel 3 Registratie, duur en beëindiging Overeenkomst

3.1 Voordat de Gebruiker Boeken kan lenen, dient hij een Overeenkomst aan te gaan in de app of op de website https://www.onlinebibliotheek.nl. De Gebruiker dient de als verplicht gemarkeerde onderdelen van het registratieformulier volledig en naar waarheid in te vullen en de Gebruiksvoorwaarden te accepteren.

3.2 De KB heeft het recht om het aangaan van een Overeenkomst te weigeren. De KB zal de Gebruiker zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van een dergelijke weigering.

3.3 De Gebruiker dient zorgvuldig met zijn/haar inloggegevens om te gaan en deze geheim te houden. De inloggegevens zijn persoonsgebonden en het is niet toegestaan derden gebruik te laten maken van zijn/haar inloggegevens. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het regelmatig wijzigen van zijn/haar inloggegevens om eventueel misbruik van zijn/haar inloggegevens te voorkomen. De Gebruiker dient verlies of (het vermoeden van) misbruik van zijn/haar inloggegevens direct aan de KB te melden. Tot het tijdstip van deze melding is de Gebruiker verantwoordelijk voor alle schade en kosten die voortvloeien uit het misbruik van zijn/haar inloggegevens.

3.4 De duur van de Overeenkomst is gekoppeld aan de duur van het Lidmaatschap. Als het Lidmaatschap eindigt dan eindigt de Overeenkomst daarmee automatisch ook.

3.5 Onverminderd enig ander recht van de KB op grond van de wet of deze Gebruiksvoorwaarden, heeft de KB het recht om de Overeenkomst per direct te beëindigen als de Gebruiker in strijd handelt met artikel 4 van deze Gebruiksvoorwaarden.

3.6 Na beëindiging van de Overeenkomst heeft de Gebruiker niet langer toegang tot de online Bibliotheek, Boeken en de Aanvullende diensten. Beëindiging van de Overeenkomst ontslaat de Gebruiker niet van zijn verplichtingen op grond van deze Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 4 Gebruik van Boeken

4.1 Onverminderd artikel 4.9 heeft de Gebruiker gedurende de Overeenkomst recht op tijdelijke toegang tot Boeken van de online Bibliotheek.

4.2 Na het verstrijken van de uitleentermijn van drie weken kan het betreffende Boek telkens opnieuw voor eenzelfde periode van drie weken worden geleend, mits het betreffende Boek op het moment van verlenging nog onderdeel uitmaakt van het Boekenaanbod van de KB en het Abonnement hiertoe recht geeft. Een verlenging wordt gezien als een nieuwe uitleen.

4.3 De KB biedt op verschillende wijzen toegang tot de Boeken aan, waaronder door middel van streaming en beveiligde downloads. Niet alle Boeken en uitgaven zijn steeds op al deze manieren beschikbaar. De Gebruiker moet zelf bepalen welke van de beschikbare toegangswijzen voor hem/haar geschikt is om de Boeken te gebruiken. Bij streaming is het bijvoorbeeld niet nodig om de Boeken te downloaden of op te slaan, maar het apparaat van de Gebruiker moet wel met internet verbonden zijn.

4.4 De geleende Boeken blijven beschikbaar tijdens de uitleenperiode van maximaal drie weken. Na afloop van deze periode zullen de Boeken niet meer beschikbaar zijn op het apparaat van de Gebruiker, tenzij hij/zij deze opnieuw leent.

4.5 Alle intellectuele eigendomsrechten op de Boeken berusten bij de KB of haar licentiegever(s). De Gebruiker krijgt slechts een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht op de geleende Boeken. Behalve waar uitdrukkelijk anders aangegeven, mogen Boeken alleen worden geraadpleegd en gebruikt voor eigen persoonlijk gebruik en niet voor commercieel, zakelijk of beroepsmatig gebruik.

4.6 De Gebruiker mag de Boeken niet kopiëren, veranderen, uitlenen, op enigerlei wijze aan derden beschikbaar stellen of er andere handelingen mee verrichten die de reikwijdte van het in artikel 4.7 verleende gebruiksrecht te buiten gaan.

4.7 De Gebruiker mag de Boeken alleen gebruiken in overeenstemming met het Abonnement, de Overeenkomst en deze Gebruiksvoorwaarden en mag de Boeken niet op Ongeoorloofde wijze gebruiken. De Gebruiker zal alle tot hem of haar gerichte aanwijzingen, instructies en gebruiksbeperkingen van de KB in acht nemen.

4.8 De KB of haar licentiegever(s) mogen technische maatregelen nemen om hun intellectuele eigendomsrechten te beschermen. Zo kan bijvoorbeeld een watermerk worden toegevoegd. De Gebruiker mag deze beveiliging niet verwijderen of ontwijken.

4.9 De KB en haar licentiegever(s) mogen (tijdelijke) beperkingen opleggen met betrekking tot de omvang van het gebruiksrecht, het aantal apparaten of type apparaten waarop de Boeken kunnen worden geraadpleegd en/of de omvang van het aanbod aan Boeken.

4.10 Indien de Gebruiker in strijd handelt met dit artikel 4, mag de KB, onverminderd enig ander recht op grond van de wet of deze Gebruiksvoorwaarden, de toegang tot de Boeken en/of de Overeenkomst blokkeren en geblokkeerd houden en de toegang tot de Boeken en/of de Overeenkomst per direct beëindigen overeenkomstig artikel 3.6 van deze Gebruiksvoorwaarden, onverminderd het recht van de KB om de door of in verband met de bedoelde overtreding geleden schade (inclusief gemaakte kosten) op de Gebruiker te verhalen.

4.11 De KB behoudt zich het recht voor het aantal Boeken en de samenstelling van het aanbod te wijzigen.

4.12 Tijdelijk verminderde toegang tot of beschikbaarheid van de Boeken geven de Gebruiker niet het recht de aan de Lokale Bibliotheek verschuldigde vergoeding voor het Lidmaatschap op te schorten en de Gebruiker heeft geen recht op restitutie van de door hem aan de Lokale Bibliotheek betaalde vergoeding voor het Lidmaatschap indien er tijdelijk geen of verminderde toegang is tot of beschikbaarheid van de Boeken.

Artikel 5 Aanvullende diensten

5.1 De Gebruiker met een Overeenkomst kan daarmee ook toegang krijgen tot Aanvullende diensten, voor zover en zolang die diensten beschikbaar worden gesteld aan Gebruikers van de online Bibliotheek. Op deze toegang en het gebruik van de Aanvullende diensten kunnen eigen voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 6 App

6.1 De KB zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat de App en de technische infrastructuur, die worden gebruikt om de Boeken beschikbaar te stellen, zonder technische storingen functioneren. De KB kan de beschikbaarheid van de App, het uitblijven van technische storingen of dataverlies echter niet garanderen. De KB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade voortvloeiend uit het uitblijven van beschikbaarheid van de App, de technische infrastructuur, of het ontstaan van technische storingen of dataverlies.

6.2 Op de website onlinebibliotheek.nl staat vermeld welke tablets, smartphones en andere apparaten geschikt zijn en welke systeemvereisten worden gesteld aan de diverse besturingssystemen. Andere en/of oudere versies dan vermeld worden niet ondersteund. De KB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van andere en/of oudere versies.

6.3 De intellectuele eigendomsrechten op de App berusten bij de KB of haar licentiegever(s). De Gebruiker krijgt slechts een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 De KB en haar toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik of onmogelijkheid van gebruik van de Boeken of de App, tenzij de schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de KB of haar bedrijfsleiding.

7.2 De aansprakelijkheid van de KB voor indirecte schade, gevolgschade en gederfde winst is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van de KB verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
7.3 De in de artikelen 7.1 en 7.2 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van de KB.

Artikel 8 Bescherming persoonsgegevens

8.1 In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst verwerkt de KB persoonsgegevens van de Gebruiker. Dit is nader omschreven in de privacyverklaring van de online Bibliotheek

Artikel 9 Klachten

9.1 Klachten ter verbetering van de dienstverlening of de wijze waarop de KB deze levert kunnen worden ingediend via het contactformulier.
Leidt de behandeling van de klacht niet tot een oplossing, dan kan de Gebruiker een klacht indienen bij het ODR platform van de Europese Commissie voor behandeling door een geschillencommissie. Dit ODR platform is te vinden op https://ec.europa.eu/odr.

9.2 Klachten die zien op gedragingen van de KB als bestuursorgaan kunnen worden ingediend en worden behandeld in overeenstemming met de Klachtregeling KB.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter


10.1 Deze Gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De rechter in Den Haag is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan.

Artikel 11 Contact


11.1 De KB is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27377634 en kantoorhoudende aan het Prins Willem-Alexanderhof 5, 2595 BE te Den Haag. Voor vragen over de Overeenkomst, de Abonnementen, de Boeken, de App of deze Gebruiksvoorwaarden kun je contact opnemen met het team van de online Bibliotheek via het contactformulier op onlinebibliotheek.nl.

***

Download de voorwaarden