Gebruiks­voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden online Bibliotheek voor OB-leden – 1 juni 2017

Artikel 1 Definities

In deze gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende diensten: de op de website onlinebibliotheek.nl vermelde aanvullende diensten, zoals aangepast van tijd tot tijd. 

App: de e-bookapplicatie waarmee de Gebruiker toegang kan krijgen tot E-books.

E-books: e-books die beschikbaar worden gesteld via de online Bibliotheek en toegankelijk zijn via een smartphone, tablet, e-reader, pc of andere digitale media.

Gebruiker: het lid van de Lokale Bibliotheek met een Lidmaatschap en een webaccount dat toegang geeft tot E-books en E-books leent van de KB via onlinebibliotheek.nl.

Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden online Bibliotheek voor leden van de Lokale Bibliotheek, zijnde het reglement als bedoeld in artikel 17 lid 1 aanhef en onder c van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen.

KB: de Koninklijke  Bibliotheek.

Lidmaatschap: een geldige lidmaatschapsovereenkomst tussen de Gebruiker en de Lokale Bibliotheek op grond waarvan de Gebruiker onder de voorwaarden van de lidmaatschapsvorm toegang krijgt tot de via de online Bibliotheek beschikbare E-books.

Lidmaatschap met beperkte toegang: de lidmaatschapsvorm waarbij de Gebruiker toegang krijgt tot maximaal zes E-books per jaar (al dan niet gelijktijdig) met een uitleentermijn van drie weken per E-book. Het maximum van zes E-books wordt gemeten als zes keer een uitleentermijn van drie weken voor een E-book.

Lidmaatschap met volledige toegang: de lidmaatschapsvorm waarbij de Gebruiker gedurende een jaar toegang krijgt tot de online Bibliotheek en maximaal 10 E-books gelijktijdig mag lenen met een uitleentermijn van drie weken per E-book. 

Lidmaatschap voor Jeugd: de gratis lidmaatschapsvorm waarbij de Gebruiker gedurende een jaar toegang krijgt tot de online Bibliotheek en (i) maximaal 10 E-books met het kenmerk ‘jeugd’ gelijktijdig mag lenen en (ii) maximaal zes andere E-books  (zonder het kenmerk ‘jeugd’) per jaar (al dan niet gelijktijdig) mag lenen. Er geldt een uitleentermijn van drie weken per E-book. Het maximum van zes E-books wordt gemeten als zes keer een uitleentermijn van drie weken voor een E-book. 

Lokale Bibliotheek: organisatie die een of meerdere voor een ieder toegankelijke Lokale Bibliotheekvoorzieningen verzorgt in de zin van artikel 1 lid 1 onder c. van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen.


Ongeoorloofd: (i) in strijd met toepasselijke wet- of regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens of de Telecommunicatiewet, (b) in strijd met de openbare orde of goede zeden, (c) inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van de KB, haar licentiegevers en/of derden, of (d) anderszins onrechtmatig of schadelijk jegens de KB, andere Gebruikers of derden.

Online Bibliotheek: (Landelijke Digitale Bibliotheek): de plaats- en tijdonafhankelijke voor een ieder toegankelijke bibliotheekvoorziening die door de KB in stand wordt gehouden (artikel 1 lid 1 sub b, artikel 9 en artikel 17 Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen).

Artikel 2 Algemeen 

2.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de KB en op alle overeenkomsten tussen de KB en de Gebruiker met betrekking tot het lenen van E-books via onlinebibliotheek.nl/ebooks en de App. 

2.2 Een Gebruiker kan alleen E-books lenen zolang hij lid is van een Lokale Bibliotheek en een geldig Lidmaatschap heeft dat toegang geeft tot E-books. 

2.3 Afwijkingen en aanvullingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig als deze schriftelijk tussen de KB en de Gebruiker zijn overeengekomen. 

2.4 De KB kan deze Gebruiksvoorwaarden eenzijdig wijzigen. Wijzigingen worden voorafgaand aan de inwerkingtreding bekend gemaakt op de website onlinebibliotheek.nl van de KB. 

2.5 Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden van kracht. De KB en de Gebruiker zullen in geval van nietigheid van een bepaling gebonden zijn door een bepaling die zoveel mogelijk dezelfde strekking heeft en die niet nietig is.

Artikel 3 Registratie webaccount

3.1 Voordat de Gebruiker E-books kan lenen, dient hij een account aan te maken op de website https://www.onlinebibliotheek.nl van de KB. De Gebruiker dient de als verplicht gemarkeerde onderdelen van het registratieformulier volledig en naar waarheid in te vullen. 

3.2 De KB heeft het recht om een aanvraag voor een account te weigeren. De KB zal de Gebruiker zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van een dergelijke weigering.

3.3 De Gebruiker dient zorgvuldig met zijn inloggegevens om te gaan en deze geheim te houden. De Gebruiker dient verlies of (het vermoeden van) misbruik van zijn inloggegevens direct aan de KB te melden. Tot het tijdstip van deze melding is de Gebruiker verantwoordelijk voor alle schade en kosten die voortvloeien uit het misbruik van zijn inloggegevens.

Artikel 4 Gebruik van E-books

4.1 Onverminderd artikel 4.9 heeft de Gebruiker gedurende het Lidmaatschap recht op tijdelijke toegang tot  E-books. 

4.2 Voor alle in artikel 1 genoemde lidmaatschapsvormen geldt dat na het verstrijken van de uitleentermijn van drie weken het betreffende E-book telkens opnieuw voor eenzelfde periode van drie weken kan worden geleend, mits het betreffende E-book op het moment van verlenging nog onderdeel uitmaakt van het E-books aanbod van de KB en de lidmaatschapsvorm hiertoe recht geeft. Een verlenging wordt gezien als een nieuwe uitleen.

4.3 De KB biedt op verschillende wijzen toegang tot de E-books aan, waaronder door middel van streaming en beveiligde downloads. Niet alle titels en uitgaven zijn steeds op al deze manieren beschikbaar. De Gebruiker moet zelf bepalen welke van de beschikbare toegangswijzen voor hem geschikt is om de E-books te gebruiken. Bij streaming is het bijvoorbeeld niet nodig om de E-books te downloaden of op te slaan, maar het apparaat van de Gebruiker moet wel met internet verbonden zijn. 

4.4 De geleende E-books blijven beschikbaar tijdens de uitleenperiode van drie weken. Na afloop van deze periode zullen de E-books niet meer beschikbaar zijn op het apparaat van de Gebruiker, tenzij hij deze opnieuw leent. 

4.5 Alle intellectuele eigendomsrechten op de E-books berusten bij de KB of haar licentiegever(s). De Gebruiker krijgt slechts een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht op de geleende E-books. Behalve waar uitdrukkelijk anders aangegeven, mogen E-books alleen worden geraadpleegd en gebruikt voor eigen persoonlijk gebruik en niet voor commercieel, zakelijk of beroepsmatig gebruik. 

4.6 De Gebruiker mag de E-books niet kopiëren, veranderen, uitlenen, op enigerlei wijze aan derden beschikbaar stellen of er andere handelingen mee verrichten die de reikwijdte van het in artikel 4.7 verleende gebruiksrecht te buiten gaan. 

4.7 De Gebruiker mag de E-books alleen gebruiken in overeenstemming met het Lidmaatschap en deze Gebruiksvoorwaarden en mag de E-books niet op Ongeoorloofde wijze gebruiken. De Gebruiker zal alle tot hem of haar gerichte aanwijzingen, instructies en gebruiksbeperkingen van de KB in acht nemen.

4.8 De KB of haar licentiegever(s) mogen technische maatregelen nemen om hun intellectuele eigendomsrechten te beschermen. Zo kan bijvoorbeeld een watermerk worden toegevoegd. De Gebruiker mag deze beveiliging niet verwijderen of ontwijken.

4.9 De KB of haar licentiegever(s) mogen (tijdelijke) beperkingen opleggen met betrekking tot de omvang van het gebruiksrecht, het aantal apparaten of type apparaten waarop de E-books kunnen worden geraadpleegd en/of de omvang van het aanbod aan E-books.

4.10 Indien de Gebruiker in strijd handelt met dit artikel 4, mag de KB, onverminderd enig ander recht van de KB op grond van de wet of deze Gebruiksvoorwaarden, de toegang tot de E-books van de Gebruiker blokkeren en geblokkeerd houden en de toegang tot de E-books per direct beëindigen, onverminderd het recht van de KB om de door of in verband met de bedoelde overtreding geleden schade (inclusief gemaakte kosten) op de Gebruiker te verhalen.

4.11 De KB behoudt zich het recht voor het aantal en de samenstelling van het E-books aanbod te wijzigen.

4.12 Tijdelijk verminderde toegang of beschikbaarheid tot de E-books geven de Gebruiker niet het recht de betaling van zijn lidmaatschapsgeld aan de Lokale Bibliotheek op te schorten en de Gebruiker heeft geen recht op restitutie van door hem betaald lidmaatschapsgeld indien er tijdelijk geen of verminderde toegang is tot de E-books.

Artikel 5 Aanvullende diensten

5.1 De Gebruiker met een geldig Lidmaatschap kan gratis toegang krijgen tot Aanvullende diensten, voor zover en zolang die diensten beschikbaar worden gesteld aan leden van de Lokale Bibliotheken. Op deze toegang en het gebruik van de Aanvullende diensten kunnen eigen voorwaarden van toepassing zijn. Zo gelden voor de Luisterbieb aparte Gebruiksvoorwaarden die via de app geaccepteerd moeten worden.

Artikel 6 App 

6.1 De KB zal zich ervoor inspannen dat de App en de technische infrastructuur, die wordt gebruikt om de E-books beschikbaar te stellen, zonder technische storingen functioneren. De KB kan de beschikbaarheid van de App, het uitblijven van technische storingen of dataverlies echter niet garanderen. De KB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade voortvloeiend uit het uitblijven van beschikbaarheid van de App, de technische infrastructuur, of het ontstaan van technische storingen of dataverlies.

6.2 De intellectuele eigendomsrechten op de App berusten bij de KB of haar licentiegever(s). De Gebruiker krijgt slechts een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 De KB en haar toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik of onmogelijkheid van gebruik van de E-books of de App, tenzij de schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de KB of haar bedrijfsleiding. 

Artikel 8 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1 Deze Gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De bevoegde rechter in Den Haag is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan.

Artikel 9 Bescherming persoonsgegevens

9.1 In het kader van de uitvoering van de dienstverlening verwerkt de KB persoonsgegevens van de Gebruiker. De KB heeft haar privacybeleid nader uitgewerkt in haar privacy policy.

Artikel 10 Contact

10.1 De KB is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer  27377634 en kantoorhoudende aan het Prins Willem-Alexanderhof 5, 2595 BE te Den Haag. Voor vragen over de E-books, de App of deze Gebruiksvoorwaarden kun je contact opnemen met de KB via info@onlinebibliotheek.nl.

***

Download de voorwaarden